சுட்டி கதைகள் -kids stories

  மூன்றாவது கண்


ஆயிரம் நாணயங்கள்


பொய் நண்பன்

இரகசிய வியாபாரம் 

 

 எருதுச்சண்டை

முல்லா விற்ற கழுதை

முல்லாவின் தந்திரம்

 

வில் வித்தை வீரர்


முல்லா ஒரு காப்பாளர்

 

 வாய் ஜாலம் 

 

0 comments:

Post a Comment