குட்டி கதைகள்

குரங்கும் முதலையும் 

 

சிங்கமும் சிறு எலியும்

 காகமும் நரியும் 

இரண்டு அற்ப ஆடு குட்டிகள்

 

கொக்கும் நரியும்

 

 தாகமுள்ள காகம்

முயலும் ஆமையும்

 

 

 

 

 

 


 

0 comments:

Post a Comment