திருக்குறள் கதைகள்

 மூட்டாள் காகம் புத்திசாலி எலி 


புறாவும் காகமும்


நல்ல நண்பன்
 


காப்பாளர்

 

 கடலைவியாயபரி

 

 ஏற்ற  நேரத்தில்  உதவி

 

 ரூபாவின்  பரீட்சை

 

பெருமை உள்ளமுயல்

 

 வாடிவாத்து

 

 

 

 

 

 

 

 

0 comments:

Post a Comment